OBCHODNÉ PODMIENKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.kocikyforbaby.sk

( ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.kocikyforbaby.sk a sú platné aj pri ostatných nákupoch uskutočnených na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky, či písomne zaslaním objednávky na adresu "predávajúceho".

 

"Predávajúci" je - Ján Juraši,Olšavska 867/35,044 24,Poproč.Tel.0948 294291,e mail-vasesuperkociky123@gmail.com

IČO: 43233601

DIČ: 1035799820

Zapísaná na Okresnom úrade okolie, odbor živnostenského podnikania,Hroncová 13,041 70,Košice

Číslo živnostenského registra 802-12447

OU-KS-OZP-2017/005400-2

 

Všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Košický kraj:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

 

"Kupujúci" je subjekt , ktorý s "predávajúcim" uzavrel "kúpnu zmluvu".

"Kúpna zmluva"  predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený jednotlivo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

"Kupujúci" uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené "predávajúcim" Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim Ján Juraši,Olšavska 35,044 24,Poproč,IČO: 43233601,DIČ: 1035799820

Zapísaná na Okresnom úrade Košice-okolie,odbor živnostenského podnikania,Hroncová 13,041 70,Košice OU-KS-OZP-2017/005400-2

Číslo živnostenského registra 802-12447

Kontaktné tel. č. 0948294291, kontaktná e-mailová adresa: vasesuperkociky123@gmail.com  (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru a/alebo služby ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.kocikyforbaby.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru alebo služby.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.kocikyforbaby.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

 

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Kupujúci si môže objednať tovar nasledovne:

- priamo na internetovej stránke www.kocikyforbaby.sk prostredníctvom nákupného košíka.

2) Objednávka vykonaná prostredníctvom nákupného košíka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty,telefónu,faxu,adresného listu alebo ponukového katalógu.

3) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4) Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) príde kupujúcemu potvrdenie o prijatí a podrobnostiach objednávky (dostupnosť tovaru, cena, výbava , dodacia lehota a pod.). Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5) Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

6) Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

7) Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania bez uvedenia dôvodu. Takéto storno objednávky je bez poplatku. Po uplynutí 24 hodinovej doby predávajúci považuje objednávku za záväznú.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu vasesuperkociky123@gmail-com. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

8) Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a pod.).

Všetky objednávky podané vyššie uvedenými spôsobmi sú záväzné.

Podaním objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi.

"Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená "kupujúcim" v objednávkovom formulári.

"Predávajúci" si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť právo vystavenie zálohovej faktúry na objednávaný tovar.

Vlastnícke právo prechádza na "kupujúceho" dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade použitia spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet "predávajúceho" sa ako deň zaplatenia považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet "predávajúceho".

 

3. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.kocikyforbaby.sk sú vrátane 20 % DPH.V cene tovaru je započítané poštovné a balné.

Ceny a predajné akcie sú platné v okamihu objednania. Vyhradzujeme si právo na zmenu predajných akcií bez predošlého upozornenia.

Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:

a) platba dobierkou: cena za tovar je uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu kuriéra alebo Slovenskej pošty.

b) platba bankovým prevodom sa u nás neuplatňuje.

 

4. Expedičné lehoty, náklady na dodanie

Dodacia lehota plynie odo dňa obdržania záväznej objednávky. Podmienkou je obdržanie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.Z., podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. Alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru,

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V súčasnej dobe je možné doručiť tovar týmito spôsobmi:

a) Balíkom Slovenskej pošty

b) kuriérskou spoločnosťou

c) osobný odber nie je možný

Dodacia lehota je 1-30 dní.

Za poštovné a balné si neúčtujeme žiadne a ani dodatočné poplatky. Poštovné a balné sú ku každej objednávke zdarma!!!

 

5. Záručné podmienky

Ak vykazuje tovar zjavné chyby, najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je "kupujúci" oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok "kupujúceho" na poskytnutie riadneho dodania tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny. Záručné podmienky pre konkrétne typy tovaru sú vyhotovené v záručných listoch u každého tovaru. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

6. Zmluvná pokuta

1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu vo výške 50 € pokiaľ si kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku alebo v odbernej lehote na pobočke Slovenskej pošty a.s.
2. Predávajúci za porušenie všeobecných obchodných podmienok vystaví faktúru s 15 dňovou splatnosťou na 50 € pokutu, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšku pohľadávky voči predávajúcemu na internetovú stránku dlžníkov.
5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky dlžníkov v čo najkratšom čase odstránený.
6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 20 € v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.

7. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. V prípade Zmluvy, kt. predmetom je poskytnutie Služby, t.j. Zmluvy o poskytnutí Služby je Kupujúci v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí Služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby. V prípade poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní tohto elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, do 14 dní od uzavretia Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 7.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: Ján Juraši,Olšavska 867/35,04424,Poproč,alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: vasesuperkociky123@gmail.com, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP a je taktiež k dispozícii pre Kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar zaslaním na adresu Predávajúceho: Ján Juraši,Olšavska 35,044 24,Poproč; (tovar zaslaný na dobierku alebo na pobočku pošty nebude prevzatý). Kupujúci je povinný zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v prípade zmluvy o poskytnutí Služby uzavretej na diaľku platí, že ak Kupujúci požiadal o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Kupujúci oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby podľa bodu 7.1 VOP. Predávajúci týmto poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Predávajúci taktiež poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

7.2.V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.1. VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

7.3. V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar zaslaním na adresu Predávajúceho: Ján Juraši,Olšavska 867/35,044 24,Poproč; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Tovar odošle Kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v prípade zmluvy o poskytnutí Služby uzavretej na diaľku platí, že ak Kupujúci požiadal o začatie poskytovania Služby počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Kupujúci povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Kupujúci oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služby podľa bodu 7.1 VOP. Predávajúci týmto poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy požiada, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy. Predávajúci taktiež poučuje Kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

7.4   Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (§ 7 ods. 6 Zákon a o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
  softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v
  ochrannom obale),
 • tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto čl. VOP je Kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy Tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu: Ján Juraši,Olšavska 867/35,044 24,Poproč,Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Lehota na odstúpenie sa začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Ján Juraši,Olšavska 867/35,044 24,Poproč,Tel:0948294291. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár

Tovar prosím zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Vyplnený FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY-Nájdete pod týmto odkazom:

http://www.kocikyforbaby.sk/FORMULAR-ODSTUPENIE-OD-ZMLUVY-a7_6.htm

Prečítajte si tiež poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy pod týmto odkazom:

http://www.kocikyforbaby.sk/POUCENIE-ODSTUPENIE-OD-ZMLUVY-a3_4.htm

Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu:

Ján Juraši,Olšavska 35,044 24,Poproč,Tel.č.- 0948 294291

 

8. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci stornovať záväznú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mail adresa, telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


9. REKLAMAČNÝ PROTOKOL

9.1 Na každý výrobok sa vzťahu zákonom stanovená 24 mesačná záručná doba pokiaľ nie je uvedené inak. Predajca je zodpovedný za vady spôsobené výrobcom alebo predajcom. Predajca nie je zodpovedný za vady a poškodenie spôsobené prepravcom. Zásielky predajca odosiela poistené, v prípade zistenia vady spôsobenej prepravcom je kupujúci povinný reklamáciu uplatniť u prepravnej spoločnosti najneskôr 24 hodín od prevzatia zásielky. V prípade prejavenia sa výrobnej chyby na produkte je kupujúci povinný bezodkladne túto závadu reklamovať. Používanie poškodenej alebo chybnej časti produktu môže spôsobiť neodstraniteľnosť vady, za čo predajca nenesie zodpovednosť.

9.2 Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný Reklamačný protokol zverejnený na stránke predajcu www.kocikyforbaby.sk Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný protokol prečítal, a v plnom rozsahu s ním súhlasí, a zároveň potvrdzuje, že bol dostatočne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie. Reklamačný protokol sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na stránke internetové obchodu www.kocikyforbaby.sk Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

Vyplnený REKLAMAČNÝ PROTOKOL nájdete pod týmto odkazom:

http://www.kocikyforbaby.sk/FORMULAR-REKLAMACNY-PROTOKOL-a7_7.htm

9.3 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezodkladné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie vrátane záručného listu predávajúcemu.

9.4. Ak tovar preukazuje výrobne vady má kupujúci právo tovar reklamovať u predajcu a to tak, že ho doručí na adresu prevádzky predajcu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

A. Kupujúci informuje o reklamácii predávajúceho emailom, písomne alebo telefonický.

B. Kupujúci tovar zašle na adresu predajcu Ján Juraši,Olšavska 35,044 24,Poproč,Tel:0948 294291. Predávajúci odporúča zásielku poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky odoslané na dobierku.

C. Kupujúci je povinný tovar zaslať riadne očistený. Špinavý tovar bude kupujúcemu vrátený na náklady kupujúceho. Upozorňujeme zákazníkov, ktorí zašlú kočík alebo časť kočíka vo fólii, že takáto zásielka nebude od prepravnej spoločnosti prevzatá z dôvodu ochrany pred zodpovednosťou za poškodenie kočíka alebo jeho častí prepravnou spoločnosťou z dôvodu nedostatočného zabalenia zásielky. Tovar je potrebné riadne zabaliť aby sa ochránil pred poškodením spôsobným prepravnou spoločnosťou z dôvodu nedostatočného zabalenia tovaru.

D. Kupujúci je povinný k zásielke priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru v našom elektronickom obchode, originálny záručný list. Taktiež je kupujúci povinný použit a zaslat na adresu Ján Juraši,Olšavska 35,044 24,Poproč,riadne vyplnený Reklamačný Protokol, kde uvedie meno, adresu, telefonický kontakt, email a popis závady.

9.5 Kupujúci po splnení podmienok uvedených v bode 9.4 týchto Obchodných podmienok predajca po obdŕžaní zásielky a po skontrolovaní splnenia všetkých bodov uvedených v bode 9.4 odošle na uvedený email potvrdenie o prijatí reklamácie. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom odoslania potvrdenia o prijatí reklamácie. Kupujúci reklamáciu vybaví v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od odoslania potvrdenia o prijatí reklamácie. Za 30 deň sa považuje deň odoslania tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa predlžuje o čas, počas ktorého bol tovar na reklamácii u predajcu.

9.6 V prípade, že vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci právo odstúpiť od kúpy a vrátenie ceny tovaru, alebo na výmenu tovaru za nový.

9.7 Kupujúci nemá právo uplatniť si reklamáciu na vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvorenia kúpy predajcom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (ak bola závada popísaná v popise produktu, pričom bola výrazne zohľadnená táto závada v cene produktu.

9.8 Nárok na uplatnenie záruky u predajcu kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení – nadobudnutí tovaru u predajcu, záručného listu, alebo príslušenstva potrebného k adekvátnemu posúdeniu oprávnenia reklamácie.

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) vady zapríčinené bežným používaním (odtrhnuté časti, cvoky, suché zipsy, zipsy, prasknuté pneumatiky, defekty, opotrebované pneumatiky, tzv. osmičky na kolesách a pod.),

e) nesprávnym používaním alebo skladovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, nepredvídateľnou skazou,

i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom a podobne,

j) pri vadách tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom.

9.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním respektíve odoslaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný písomne informovať kupujúceho najneskôr 30 dní od začatia reklamácie a to poštou, prostredníctvom kuriéra, e-mailom, telefonicky alebo zaslaním SMS.

9.10 Všetky právom uplatnené reklamácie sú bezplatné. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo od kupujúceho vyúčtovať náklady spojené so zaslaním tovaru späť k zákazníkovi.

9.11 Vyplnený REKLAMAČNÝ PROTOKOL nájdete pod týmto odkazom:

http://www.kocikyforbaby.sk/FORMULAR-REKLAMACNY-PROTOKOL-a7_7.htm

10. Ochrana osobných údajov

"Predávajúci" prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, e-mailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu  eshopu www.kocikyforbaby.sk

a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo zneužité.

Pri nakladaní s osobnými dátami sa eshop www.kocikyforbaby.sk zaväzuje riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

"Kupujúci" využívaním služieb eshop-u www.kocikyforbaby.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. "Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to  písomnou formou na e-mail Prístup registrovaným "kupujúcich" do e-shopu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci". Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť. V našom e-shope môžete nakupovat aj bez registrácie.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.kocikyforbaby.sk


11.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.kocikyforbaby.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.


11.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru a/alebo Služby vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky.

11.4. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v Objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v Objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj na účely ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu o činnosti Predávajúceho, o usporadúvaných akciách Predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií Predávajúcim Kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy,). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania Kupujúceho Predávajúcim a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje Kupujúci Predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: vasesuperkociky123@gmail.com.sk alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Predávajúceho: Ján Juraši,Olšavska 867/35,044 24,Poproč. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by Predávajúci spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo, ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo. Kupujúci taktiež odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu svoj súhlas k odovzdaniu svojej e-mailovej adresy uvedenej Kupujúcim v Objednávke alebo iným spôsobom poskytnutej Predávajúcemu v súvislosti s nákupom Tovarov a/alebo Služieb Predávajúceho Kupujúcim (ďalej v texte aj len „e-mailová adresa Kupujúceho“) a to prevádzkovateľovi www.kocikyforbaby.sk Ján Juraši,Olšavska 867/35,04424,Poproč,Ičo-43233601,Dič-1035799820 Zapísaného na Okresnom úrade Košice-okolie,odbor živnostenského podnikania,Hroncová 13,041 70,Košice,na účely zaslania dotazníka spokojnosti s nákupom a spracúvania e-mailovej adresy Kupujúceho týmto prevádzkovateľom portálu kocikyforbaby.sk na tieto účely a to počas vyššie uvedeného času platnosti súhlasu Kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle tohto bodu 9.4 Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci taktiež berie na vedomie a dáva Predávajúcemu súhlas, aby táto e-mailová adresa Kupujúceho mohla byť tiež využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 Zákona o elektronických komunikáciách), t.j. na zasielanie obchodných oznámení Predávajúceho s ponukou podobných tovarov a/alebo služieb Predávajúceho v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách. V prípade, ak si Kupujúci (príjemca) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu od kliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: vasesuperkociky123@gmail.com


11.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru a/alebo Služby od Akceptácie Objednávky Predávajúcim až do doby dodania Tovaru a/alebo poskytnutia Služby Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.

11.6. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa použijú primerane v závislosti od charakteru Služby aj na kúpu Služieb Kupujúcim od Predávajúceho, pokiaľ nevyplýva niečo iné z uzavretej Kúpnej zmluvy, podmienok poskytnutia príslušných Služieb alebo platných právnych predpisov.

11.7. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, podmienky poskytovania príslušných služieb majú prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

11.8. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27.

11.9. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach uzatvárame v slovenskom jazyku.

 

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho zo žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by Predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim – spotrebiteľom Predávajúcemu, Kupujúci má možnosť a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a Kupujúci – spotrebiteľ tento taktiež nájde TU) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov (www.ec.europa.eu/consumers/odr/), ktorú nájde TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim nie je spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:  Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
IČO: 17 33 19 27 
Dátum zápisu do zoznamu: 01. 02. 2016 
Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia 
ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:  ars@soi.sk
adr@soi.sk
Telefonické číslo:  +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141 
Fax:  +421 2 534 14 996 
Poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory (akademický titul, meno, priezvisko, dĺžka funkčného obdobia) 

Mgr. Ing. Petra Píšová 
Mgr. Lujza Marčeková 
Mgr. Jana Rohlíčková 
Ing. Mária Jurinová 
Mgr. Eva Habalová 
JUDr. Lenka Sloviaková 
Ing. Monika Sartorisová 
Mgr. Miloš Šulgan 
JUDr. Martina Sujová 
Mgr. Peter Liščinský 
Mgr. Monika Kapitánová

Jazyky, v ktorých je možné podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu  slovenský jazyk 
anglický jazyk 
Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši  Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo: 
 • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
 • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
 • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
 • zmlúv o združenej dodávke plynu,
 • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
 • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
 • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
 • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
 • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona 
 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov  alternatívne riešenie sporov je bezodplatné 
Právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov 
 • zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom  znení
 • zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení  (Timesharing)
 • zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
 • zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
 • zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
 • zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení
 • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
 • relevantné ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv,
 • zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004
Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu  uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná 

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

M

391/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ZÁKON
z 12. novembra 2015
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy1) alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov,
b)
podmienky zápisu do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“),
c)
práva a povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov a nimi poverených fyzických osôb,
d)
práva a povinnosti strán alternatívneho riešenia sporu,
e)
pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a iných orgánov štátnej správy v oblasti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
f)
zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na spory medzi predávajúcim, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky spotrebiteľa, miesto podnikania alebo sídlo v Slovenskej republike, a spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v
a)
Slovenskej republike (ďalej len „vnútroštátny spor“),
b)
inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má miesto podnikania alebo sídlo predávajúci (ďalej len „cezhraničný spor“).
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na riešenie sporov online podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
spory, v ktorých si uplatňuje právo predávajúci voči spotrebiteľovi,
b)
komunikáciu medzi spotrebiteľom a predávajúcim za účelom uplatnenia práv spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou spotrebiteľa o nápravu,
c)
spory riešené predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu,
d)
spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne,
e)
spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti3) alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,4)
f)
spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou.5)
(5)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce riešenie sporov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní6) alebo mediáciou.7)
§ 2
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,8) zamestnania alebo povolania,9)
b)
predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
(2)
Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
(3)
Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
§ 3
(1)
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.
(2)
Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví10) pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,11)
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb12) pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,13) a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku,14) a
c)
Slovenská obchodná inšpekcia15) pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.16)
Žiadosť o zápis do zoznamu
§ 4
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu (ďalej len „žiadosť o zápis“) môže podať ministerstvu právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa,17) komora zriadená zákonom18) alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o zápis obsahuje
a)
názov a sídlo žiadateľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
informáciu o druhoch sporov, ktoré žiadateľ bude riešiť, ak má byť jeho príslušnosť obmedzená len na určité druhy sporov,
c)
meno, priezvisko a akademický titul najmenej dvoch fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v mene žiadateľa, a dĺžku ich funkčného obdobia, ak majú alternatívne riešenie sporov vykonávať iba po určitý čas.
(3)
Prílohu žiadosti o zápis tvoria:
a)
správa o činnosti za predchádzajúci rok, ktorá preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4,
b)
podrobné pravidlá alternatívneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré žiadateľ uplatňuje alebo navrhuje uplatňovať pri alternatívnom riešení sporov (ďalej len „pravidlá alternatívneho riešenia sporov“), ktorých obsahom je aj informácia o
1.
bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý žiadateľ účtuje alebo bude účtovať spotrebiteľovi; ustanovenie § 22 ods. 2 tým nie je dotknuté,
2.
prípadoch, keď si žiadateľ vyhradzuje právo odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov v súlade s § 13 ods. 4, ak žiadateľ takúto možnosť uplatňuje,
3.
jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a v ktorom možno viesť alternatívne riešenie sporu,
c)
kópiu zápisu do príslušného registra,19)
d)
popis organizačnej štruktúry žiadateľa,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8 ods. 2 a 3,
f)
ďalšie dokumenty a doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok podľa odseku 4.
(4)
Na účely zápisu do zoznamu musí žiadateľ preukázať, že
a)
sa aktívne venoval riešeniu sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi najmenej počas jedného roka pred podaním žiadosti o zápis,
b)
má dostatočné technické a administratívne vybavenie, ktoré umožňuje príjem podaní, vedenie agendy alternatívneho riešenia sporov a plnenie ďalších úloh podľa tohto zákona,
c)
je dostatočne odborne, organizačne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie vnútroštátnych sporov ako aj cezhraničných sporov a všetky súvisiace úkony a činnosti s tým spojené,
d)
je dostatočne odborne a personálne spôsobilý zabezpečiť alternatívne riešenie druhov sporov, ktoré bude riešiť,
e)
disponuje osobitne určenými finančnými prostriedkami na plnenie povinností podľa tohto zákona, najmä na odmeňovanie fyzických osôb, ktoré riešia spory v jeho mene,
f)
fyzické osoby podľa odseku 2 písm. c) spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 2 a 3,
g)
zriadil a udržiava webové sídlo,
h)
zaviedol systém opatrení na zabezpečenie odbornej úrovne fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v jeho mene.
§ 5
(1)
Ak žiadosť o zápis neobsahuje náležitosti podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak žiadateľ dostatočne nepreukázal splnenie podmienok pre zápis do zoznamu podľa § 4 ods. 4, ministerstvo žiadateľa vyzve na doplnenie žiadosti o zápis alebo odstránenie nedostatkov v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa jej doručenia žiadateľovi. Ak žiadateľ napriek výzve ministerstva žiadosť o zápis v určenej lehote nedoplní alebo jej nedostatky neodstráni, ministerstvo žiadosť o zápis zamietne.
(2)
Ak ministerstvo po preskúmaní žiadosti o zápis zistí, že žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis rozhodne o zápise do zoznamu a žiadateľa spolu s údajmi v rozsahu podľa § 24 ods. 2 zapíše do zoznamu; dňom vykonania zápisu do zoznamu sa žiadateľ stáva oprávnenou právnickou osobou.
Zmena údajov zapísaných v zozname a vyčiarknutie zo zoznamu
§ 6
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu, do 15 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
(2)
Ak oprávnená právnická osoba prestane spĺňať podmienky na zápis do zoznamu podľa § 4, je povinná informovať o tejto skutočnosti ministerstvo a odstrániť nedostatky do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Ministerstvo môže predĺžiť lehotu podľa prvej vety na základe odôvodnenej žiadosti oprávnenej právnickej osoby, a to najviac o 30 dní.
§ 7
(1)
Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak písomne požiada ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu najmenej tri mesiace pred požadovaným dátumom vyčiarknutia; ministerstvo oprávnenú právnickú osobu vyčiarkne ku dňu uvedenému v žiadosti, inak do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(2)
Ministerstvo vyčiarkne oprávnenú právnickú osobu zo zoznamu, ak tá
a)
prestane spĺňať podmienky podľa tohto zákona a neodstráni nedostatky v lehote podľa § 6 ods. 2,
b)
poruší povinnosť ustanovenú v § 9, § 10 ods. 1 až 3, 5 alebo ods. 6, § 16 ods. 2, 6 alebo ods. 8 a nevykoná nápravu na základe výzvy zaslanej ministerstvom,
c)
počas jedného roka opakovane poruší tú istú povinnosť ustanovenú v § 6 ods. 1, § 10 ods. 4, § 13 ods. 5, § 14 ods. 2 alebo ods. 3, § 16 ods. 5 alebo ods. 9, § 17 ods. 1, 3 alebo ods. 5, § 18 ods. 1 alebo ods. 3, § 19 ods. 2 alebo § 20 ods. 2 alebo ods. 3,
d)
je do zoznamu zapísaná na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v žiadosti o zápis alebo jej prílohách,
e)
je zrušená,
f)
preukázateľne nepostupuje pri alternatívnom riešení sporov nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou alebo bez zbytočných prieťahov podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 7,
g)
počas jedného roka opakovane odmietne alebo odloží návrh v rozpore s dôvodmi odmietnutia alebo odloženia uvedenými v § 13 ods. 1, 2 alebo ods. 4 alebo § 19 ods. 1,
h)
požaduje od strán sporu poplatok v rozpore s ustanoveniami § 22 ods. 2 alebo ods. 3.
(3)
Ministerstvo rozhodnutie o vyčiarknutí oprávnenej právnickej osoby podľa odseku 2 spolu s uvedením dátumu vyčiarknutia bezodkladne zašle oprávnenej právnickej osobe. Oprávnená právnická osoba, ktorá má byť vyčiarknutá zo zoznamu, je povinná vyvinúť potrebné úsilie k tomu, aby riadne ukončila začaté alternatívne riešenia sporov. Povinnosť riadne ukončiť začaté alternatívne riešenia sporov platí obdobne aj pre oprávnenú právnickú osobu, ktorá o vyčiarknutie zo zoznamu požiada podľa odseku 1.
§ 8
(1)
Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“).
(2)
Poverená fyzická osoba musí spĺňať tieto predpoklady:
a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť,
c)
dôveryhodnosť,
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň jedného roka alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odborná prax v oblasti riešenia sporov v trvaní aspoň troch rokov.
(3)
Poverená fyzická osoba musí byť so subjektom alternatívneho riešenia sporov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere alebo musí byť jeho členom, štatutárnym orgánom alebo členom jeho štatutárneho orgánu.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho odsúdenie nebolo zahladené.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(6)
Za dôveryhodného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
kto bol na základe disciplinárneho rozhodnutia alebo za porušenie právnych predpisov odvolaný z funkcie sudcu, odvolaný z funkcie prokurátora, zbavený výkonu funkcie súdneho exekútora, zbavený notárskeho úradu, vyčiarknutý zo zoznamu spotrebiteľských rozhodcov, zoznamu správcov, ktorí vykonávajú správcovskú činnosť, zoznamu správcov, ktorí spravujú bytové domy, zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zoznamu audítorov, zoznamu daňových poradcov, zoznamu patentových zástupcov alebo zo zoznamu advokátov, euroadvokátov, zahraničných advokátov, medzinárodných advokátov alebo vyčiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov, exekútorských koncipientov, notárskych kandidátov alebo notárskych koncipientov,
b)
kto bol počas posledných piatich rokov ako fyzická osoba podnikateľ právoplatne sankcionovaný orgánom dozoru za porušenie predpisov na ochranu práv spotrebiteľa20) alebo zastával funkciu štatutárneho orgánu právnickej osoby v čase, keď bola právnická osoba sankcionovaná orgánom dozoru za porušenie predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,
c)
o kom sú iné dôvodné pochybnosti, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti spojené s alternatívnym riešením sporov, alebo
d)
kto pri riešení sporov podľa tohto zákona preukázateľne nepostupoval nestranne alebo nezávisle.
(7)
Poverená fyzická osoba nesmie za riešenie sporu prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek výhody od inej osoby ako subjektu alternatívneho riešenia sporov, v ktorého mene spory rieši.
Povinnosti subjektov alternatívneho riešenia sporov
§ 9
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby ním poverené fyzické osoby spĺňali podmienky podľa § 8 ods. 2 a 3 počas celého obdobia, v ktorom riešia spory v jeho mene.
(2)
Ak poverená fyzická osoba prestane spĺňať podmienky § 8 ods. 2 alebo ods. 3 alebo iné podmienky ustanovené týmto zákonom, subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby táto osoba bezodkladne ukončila už začaté alternatívne riešenia sporov a pridelí tieto spory iným povereným fyzickým osobám. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu, ktoré poverenú fyzickú osobu zo zoznamu vyčiarkne.
(3)
Ak v dôsledku vyčiarknutia poverenej fyzickej osoby subjekt alternatívneho riešenia sporov prestane spĺňať podmienku na zápis do zoznamu, je povinný vyčiarknutú poverenú fyzickú osobu nahradiť inou, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona, a najneskôr do 30 dní odo dňa vyčiarknutia poverenej fyzickej osoby požiadať ministerstvo o vykonanie zmeny zápisu v zozname; postup podľa § 6 ods. 2 sa použije primerane.
(4)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný odmeňovať poverenú fyzickú osobu nezávisle od výsledku riešenia sporu a bez ohľadu na priebeh alebo výsledok alternatívneho riešenia sporu.
(5)
Ministerstvo na účely ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb organizuje pravidelné bezodplatné školenia. Subjekt alternatívneho riešenia sporu dbá o pravidelné dopĺňanie a prehlbovanie vzdelávania poverených fyzických osôb.
§ 10
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zriadiť a zabezpečovať prevádzku a aktualizáciu webového sídla, na ktorom v ľahko zrozumiteľnej a používateľsky jednoduchej forme zverejní
a)
názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresu na doručovanie, adresu na podávanie podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
údaj o zápise do zoznamu s uvedením dátumu, ku ktorému je subjekt alternatívneho riešenia sporov zapísaný v zozname; ak oprávnená právnická osoba požiadala ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu, uvedie aj požadovaný dátum vyčiarknutia,
c)
zoznam poverených fyzických osôb, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory s uvedením ich mena, priezviska, akademického titulu a dĺžky funkčného obdobia, ak majú alternatívne riešenie sporov vykonávať iba po určitý čas,
d)
členstvo v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt alternatívneho riešenia sporov členom takejto organizácie,
e)
druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši, ak je jeho príslušnosť obmedzená len na určité druhy sporov,
f)
právne predpisy, podľa ktorých postupuje pri riešení sporov,
g)
pravidlá alternatívneho riešenia sporov,
h)
informáciu o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporov alebo o sume poplatku, ktorý účtuje spotrebiteľovi,
i)
informáciu o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu,
j)
informáciu, že spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
k)
priemerné trvanie alternatívneho riešenia sporu, ak ide o subjekt zapísaný v zozname najmenej jeden rok,
l)
informáciu o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejní na svojom webovom sídle výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok každoročne do 31. marca; v poradí prvú výročnú správu zverejní do 31. marca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol zapísaný do zoznamu.
(3)
Výročná správa musí obsahovať informácie o
a)
počte riešených sporov a najčastejších nárokoch, ktorých sa spotrebitelia domáhajú,
b)
najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k sporom,
c)
podiele, v akom subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietol riešiť spor a z akého dôvodu,
d)
podiele, v akom boli alternatívne riešenia sporov ukončené pred dosiahnutím výsledku a z akého dôvodu,
e)
priemernom trvaní alternatívneho riešenia sporu,
f)
podiele, v akom sú výsledky alternatívneho riešenia sporov dobrovoľne plnené, ak má subjekt alternatívneho riešenia sporov takéto informácie,
g)
členstve v nadnárodných organizáciách, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných sporov, ak je subjekt alternatívneho riešenia sporov členom takejto organizácie,
h)
opatreniach na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb,
i)
efektivite alternatívneho riešenia sporov a návrhoch na zlepšenie alternatívneho riešenia sporov.
(4)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti poskytuje informácie podľa odsekov 1 a 3 aj na trvanlivom nosiči; okrem úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením trvanlivých nosičov a s odoslaním trvanlivého nosiča poskytuje tieto informácie bezodplatne.
(5)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1; subjekt alternatívneho riešenia sporov zverejní formulár aj na svojom webovom sídle. Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporov zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom elektronických zariadení podľa osobitného predpisu,21) je povinný zverejniť na svojom webovom sídle aj odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu,22) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
(6)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný viesť evidenciu o riešených sporoch a odmietnutých návrhoch obsahujúcu najmä
a)
dátum doručenia návrhu,
b)
dátum odmietnutia návrhu alebo dátum zaslania oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu,
c)
popis predmetu sporu a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov,
d)
všetky záznamy o komunikácii subjektu alternatívneho riešenia sporov so stranami sporu,
e)
informáciu o každom predĺžení lehoty podľa § 15 ods. 4 alebo § 16 ods. 9,
f)
dátum a spôsob ukončenia alternatívneho riešenia sporu.
(7)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.23)
Alternatívne riešenie sporu
§ 11
(1)
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
(2)
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
§ 12
Návrh
(1)
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
(2)
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
(3)
Návrh musí obsahovať
a)
meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)
presné označenie predávajúceho,
c)
úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)
označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e)
dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f)
vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).
(4)
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
(5)
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
(6)
Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
§ 13
(1)
Ak spotrebiteľ napriek výzve podľa § 12 ods. 6 svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak
a)
nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
b)
vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),
c)
je návrh neopodstatnený,
d)
je návrh anonymný,
e)
požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu.
(3)
Neopodstatneným návrhom podľa odseku 2 písm. c) je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním spotrebiteľ nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti.
(4)
Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak
a)
spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
1.
doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo
2.
márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
b)
sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
c)
vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
d)
sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
e)
je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
(5)
Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne oznámi spotrebiteľovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.
§ 14
Začatie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu alternatívneho riešenia sporov.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v lehote podľa § 15 ods. 2.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením podľa odseku 2 strany sporu informuje o tom, že
a)
nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
b)
majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
c)
začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
d)
spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
e)
predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť podľa § 15 ods. 2, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
f)
návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu.
§ 15
Súčinnosť
(1)
Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
(2)
Predávajúci je povinný v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia, poskytnúť
a)
vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu,
b)
na základe výzvy subjektu alternatívneho riešenia sporov vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu, ktoré má k dispozícii.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže počas alternatívneho riešenia sporu požiadať o súčinnosť aj tretiu osobu, ak jej vyjadrenie môže mať význam pre priebeh alebo výsledok alternatívneho riešenia sporu; ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane.
(4)
V odôvodnených prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe žiadosti predávajúceho alebo tretej osoby, ktorú požiadal o súčinnosť, lehotu podľa odseku 2 predĺžiť, najviac však o 30 dní.
(5)
Ak predávajúci neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť a orgán kontroly mu uloží sankciu podľa § 27 ods. 2, subjekt alternatívneho riešenia sporov je oprávnený obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho zverejniť na svojom webovom sídle najviac na 90 dní.
(6)
Povinnosťou poskytnúť súčinnosť podľa odsekov 2 a 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov.24)
§ 16
Základné ustanovenia o alternatívnom riešení sporu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov prideľuje návrhy povereným fyzickým osobám náhodným výberom s cieľom zachovania nestrannosti poverených fyzických osôb.
(3)
Poverená fyzická osoba, ktorej subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh pridelí, je povinná bezodkladne informovať subjekt alternatívneho riešenia sporov o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jej nezávislosť alebo nestrannosť.
(4)
Ak sa strany sporu dozvedia o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na nezávislosť alebo nestrannosť poverenej fyzickej osoby, bezodkladne informujú subjekt alternatívneho riešenia sporov, v mene ktorého poverená fyzická osoba spor rieši.
(5)
Ak nastanú okolnosti podľa odseku 3 alebo 4, subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípade odôvodneného záveru, že poverená fyzická osoba nie je nestranná alebo nezávislá, pridelí riešenie sporu inej poverenej fyzickej osobe. Ak subjekt alternatívneho riešenia sporov nemôže prideliť riešenie sporu žiadnej poverenej fyzickej osobe, stranám sporu túto skutočnosť oznámi zároveň s možnosťou postúpiť spor inému vecne príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; právo voľby, ktorému subjektu alternatívneho riešenia sporov spor postúpi, má spotrebiteľ. Ak iný vecne príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov neexistuje, v riešení sporu sa pokračuje len vtedy, ak boli strany sporu informované o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na nestrannosť alebo nezávislosť poverenej fyzickej osoby, ktorá rieši ich spor, a písomne vyjadrili súhlas s tým, aby ich spor táto poverená fyzická osoba riešila.
(6)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov zabezpečí, aby sa strany sporu mohli počas celého alternatívneho riešenia sporu vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam a k predloženým dokladom.
(7)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov hodnotí zistené skutočnosti jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach nestranne podľa svojej úvahy, pričom vyvíja úsilie na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu, a to najmä aktívnym oslovovaním strán sporu.
(9)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
(10)
Začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 14 ods. 1 a ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa § 20 ods. 1 má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(11)
Poverená fyzická osoba je povinná počas ako aj po skončení riešenia sporu v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri riešení sporu. Tejto povinnosti ju môže zbaviť len strana sporu, v ktorej záujme je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
§ 17
Dohoda o vyriešení sporu
(1)
Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu (ďalej len „návrh dohody“).
(2)
Návrh dohody musí obsahovať
a)
označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá návrh dohody vypracovala,
b)
presné označenie strán sporu,
c)
predmet sporu,
d)
popis skutkového stavu a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov pri alternatívnom riešení sporu,
e)
ustanovenia právnych predpisov, podľa ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov postupoval pri vypracovaní návrhu dohody,
f)
návrh úpravy práv a povinností strán sporu, ktorý je výsledkom alternatívneho riešenia sporu,
g)
informáciu o záväznosti vyjadrenia súhlasu strán sporu s návrhom dohody,
h)
dátum vypracovania návrhu dohody.
(3)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí návrh dohody stranám sporu a súčasne ich poučí o
a)
možnosti rozhodnúť sa v určenej lehote, či s návrhom dohody súhlasia,
b)
skutočnosti, že prijatím návrhu dohody nie je dotknuté uplatňovanie práv strán sporu na súde,
c)
skutočnosti, že výsledok súdneho konania sa môže líšiť od výsledku alternatívneho riešenia sporu.
(4)
Strany sporu svoj súhlas s návrhom dohody vyjadria vlastnoručnými podpismi, a to na listinnej podobe návrhu dohody. Podpísaný návrh dohody strany sporu doručia subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to poštovou zásielkou v listinnej podobe alebo elektronickými prostriedkami.
(5)
Doručením súhlasu oboch strán sporu s návrhom dohody subjektu alternatívneho riešenia sporov dôjde k uzavretiu dohody o vyriešení sporu (ďalej len „dohoda“). Subjekt alternatívneho riešenia sporov stranám sporu bezodkladne oznámi, že alternatívne riešenie sporu bolo ukončené uzavretím dohody podľa prvej vety.
(6)
Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu, je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
(7)
Ustanovenia tohto paragrafu sa použijú primerane, ak sa dohoda uzatvára pred subjektom alternatívneho riešenia sporov za súčasnej fyzickej prítomnosti oboch strán sporu.
(8)
Ak strany sporu uzavrú dohodu pred oprávnenou právnickou osobou vyčiarknutou zo zoznamu podľa § 7 ods. 2 písm. d), ktorákoľvek zo strán sporu má právo odstúpiť od dohody do 30 dní odo dňa vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu podľa § 7 ods. 2 písm. d), inak účinky dohody zostávajú zachované. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa s takto ukončeným sporom na iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nie je dotknutá.
§ 18
Odôvodnené stanovisko
(1)
Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa § 17 a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa,20) ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
(2)
Odôvodnené stanovisko musí obsahovať
a)
presné označenie strán sporu,
b)
záver s označením ustanovenia zákona, ktorého sa odôvodnené stanovisko týka,
c)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie popis skutkového stavu, označenie dôkazov, na ktorých základe sa odôvodnené stanovisko vydáva, a postup subjektu alternatívneho riešenia sporov pri hodnotení zistených skutočností,
d)
iné dôležité skutočnosti rozhodujúce pre vydanie odôvodneného stanoviska,
e)
informáciu o skutočnosti, že odôvodnené stanovisko nie je právne záväzné,
f)
dátum vydania odôvodneného stanoviska,
g)
označenie subjektu alternatívneho riešenia sporov a meno, priezvisko, akademický titul a podpis poverenej fyzickej osoby, ktorá odôvodnené stanovisko vypracovala.
(3)
Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu.
§ 19
Odloženie návrhu
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak
a)
zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
1.
bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
2.
rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
3.
bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
4.
bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),
b)
spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
c)
spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
d)
strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
e)
na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.20)
(2)
Oznámenie o odložení návrhu spolu s uvedením dôvodu odloženia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne doručí stranám sporu.
§ 20
Ukončenie alternatívneho riešenia sporu
(1)
Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom
a)
uzavretia dohody podľa § 17,
b)
vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18,
c)
odloženia návrhu podľa § 19,
d)
úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e)
zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f)
vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.
(2)
Ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 1 písm. d) a e) oznámi subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne stranám sporu písomne spolu s uvedením dôvodu, pre ktorý sa alternatívne riešenie sporu ukončilo.
(3)
Oprávnená právnická osoba písomne oznámi ukončenie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 1 písm. f) stranám sporu pred vyčiarknutím zo zoznamu a vráti im všetky doklady, ktoré jej odovzdali; možnosť spotrebiteľa obrátiť sa so sporom ukončeným podľa odseku 1 písm. f) na iný subjekt alternatívneho riešenia sporov nie je dotknutá.
§ 21
Doručovanie
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov doručuje písomnosti doporučenou poštovou zásielkou alebo elektronickými prostriedkami.
(2)
Ak sa písomnosti doručujú poštovou zásielkou, považujú sa za doručené, ak sú predávajúcemu doručené do sídla alebo miesta podnikania a spotrebiteľovi na adresu uvedenú v návrhu alebo na inú neskôr oznámenú adresu. Ak nemožno doručiť písomnosti na žiadnu z uvedených adries, písomnosti sa považujú za doručené po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak sú zaslané na poslednú známu adresu spotrebiteľa alebo do posledného známeho sídla alebo miesta podnikania predávajúceho doporučenou zásielkou alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosť.
(3)
Písomnosti s výnimkou oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu možno predávajúcemu doručovať elektronickými prostriedkami, ak predávajúci oznámi subjektu alternatívneho riešenia sporov adresu na zasielanie elektronickými prostriedkami alebo ak je táto elektronická adresa verejne dostupná a adresát potvrdí prijatie písomnosti zaslaním odpovede na písomnosť doručenú elektronickými prostriedkami. Spotrebiteľovi možno doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je v návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu uvedená elektronická adresa na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami a spotrebiteľ výslovne nepožiada o doručovanie poštovou zásielkou. Písomnosti doručované elektronickými prostriedkami sa považujú za doručené tretí deň od ich odoslania, aj keď ich adresát neprečíta.
§ 22
Náklady alternatívneho riešenia sporu
(1)
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.
(2)
Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
(3)
Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu podľa odseku 2 a úhradu podľa § 10 ods. 4, nesmie subjekt alternatívneho riešenia sporov vyžadovať.
(4)
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
§ 23
Pravidlá alternatívneho riešenia sporov a iné vnútorné predpisy subjektu alternatívneho riešenia sporov musia zabezpečovať rovnosť strán sporu a právo každej strany sporu domáhať sa svojich práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu, ako aj ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu a nemôžu byť v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
§ 24
Štátna správa v oblasti alternatívneho riešenia sporov
(1)
Orgánom štátnej správy v oblasti alternatívneho riešenia sporov je ministerstvo, ktoré
a)
vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov,
b)
oznamuje Európskej komisii subjekty alternatívneho riešenia sporov zapísané v zozname a všetky zmeny vykonané v zozname,
c)
vydáva odporúčania v súvislosti s alternatívnym riešením sporov pre subjekty alternatívneho riešenia sporov,
d)
podporuje spoluprácu subjektov alternatívneho riešenia sporov pri riešení cezhraničných sporov.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 písm. a) vypracuje ministerstvo na základe informácií zaslaných oprávnenými právnickými osobami podľa § 4 ods. 2 až 4 a na základe informácií, ktoré si vyžiada od orgánov alternatívneho riešenia sporov. Do zoznamu sa zapisuje
a)
názov a sídlo subjektu alternatívneho riešenia sporov, adresa na doručovanie, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe, telefonický kontakt a identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené,
b)
informácia o bezodplatnosti alternatívneho riešenia sporu alebo o sume poplatku, ktorý subjekt alternatívneho riešenia sporov účtuje spotrebiteľovi,
c)
informácia o jazyku, v ktorom možno podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a viesť alternatívne riešenie sporu,
d)
druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši,
e)
informácia o záväznosti a právnych účinkoch výsledku alternatívneho riešenia sporu pre strany sporu,
f)
dôvody, na ktorých základe subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 2 a 4,
g)
poverené fyzické osoby, ktoré v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov riešia spory s uvedením mena, priezviska, akademického titulu a dĺžky ich funkčného obdobia, ak alternatívne riešenie sporov budú vykonávať iba po určitý čas.
(3)
Ministerstvo zoznam aktualizuje na základe každej zmeny, ktorá mu bola oznámená alebo je ministerstvu známa z úradnej činnosti.
§ 25
Dohľad nad dodržiavaním povinností oprávnených právnických osôb
(1)
Ministerstvo vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností oprávnených právnických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2, § 7 ods. 3, § 9, § 10 ods. 1 až 6, § 13 ods. 1, 2, 4 a 5, § 14 ods. 2 a 3, § 16 ods. 1, 2, 5 až 9, § 17 ods. 1, 3 a 5, § 18 ods. 1 a 3, § 19 ods. 1 a 2, § 20 ods. 2 a 3 a § 22 ods. 2 a 3.
(2)
Ministerstvo vykonáva dohľad aj prostredníctvom kontroly u oprávnenej právnickej osoby, ktorej premetom je najmä overovanie
a)
plnenia podmienok na zápis do zoznamu a dodržiavania povinností pri alternatívnom riešení sporov,
b)
úplnosti, správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných ministerstvu,
c)
nestrannosti a nezávislosti poverených fyzických osôb pri alternatívnom riešení sporov.
(3)
Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly oprávnení
a)
vstupovať do objektov sídla, zariadení, na pozemky a do iných priestorov oprávnenej právnickej osoby,
b)
vyžadovať od oprávnenej právnickej osoby, aby v určenej lehote poskytla doklady, iné písomnosti, spisy, vyjadrenia a informácie potrebné na výkon kontroly vrátane informácií na technických nosičoch dát,
c)
nahliadať do spisov a iných záznamov oprávnenej právnickej osoby a robiť z nich kópie a odpisy,
d)
v odôvodnených prípadoch si zapožičať písomnosti a iné záznamy,
e)
vyžadovať od oprávnenej právnickej osoby a poverených fyzických osôb všetky informácie súvisiace s výkonom ich činnosti.
(4)
Zamestnanci ministerstva sú pri výkone kontroly povinní preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon kontroly.
(5)
Písomné poverenie na výkon kontroly obsahuje najmä
a)
názov a sídlo oprávnenej právnickej osoby,
b)
názov a sídlo ministerstva,
c)
mená a priezviská zamestnancov ministerstva vykonávajúcich kontrolu,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia.
(6)
Výkon kontroly nesmie zasahovať do prebiehajúceho alternatívneho riešenia sporu.
(7)
Marenia výkonu kontroly podľa odseku 2 sa dopustí oprávnená právnická osoba alebo poverená fyzická osoba, ak pri výkone kontroly
a)
neposkytne ministerstvu požadovanú súčinnosť,
b)
neposkytne všetky informácie a dokumentáciu a neumožní ich kontrolu alebo
c)
neumožní zamestnancom ministerstva vykonať kontrolu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon kontroly.
(8)
Za marenie výkonu kontroly ministerstvo uloží poriadkovú pokutu do 500 eur.
(9)
Uložená poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.
§ 26
Kontrola nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť
Orgánom kontroly nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 15 ods. 2 a 3 je
a)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a treťou osobou, ktorú požiadal o súčinnosť,
b)
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nad stranou alternatívneho riešenia sporu pred Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a treťou osobou, ktorú požiadal o súčinnosť,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia nad predávajúcim, nad ktorým nevykonávajú dohľad orgány podľa písmen a) a b).
§ 27
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží oprávnenej právnickej osobe za porušenie povinností podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2, § 7 ods. 3, § 9, § 10 ods. 1 až 6, § 13 ods. 1, 2, 4 alebo ods. 5, § 14 ods. 2 alebo ods. 3, § 16 ods. 1, 2, 5 až 9, § 17 ods. 1, 3 alebo ods. 5, § 18 ods. 1 alebo ods. 3, § 19 ods. 1 alebo ods. 2, § 20 ods. 2 alebo ods. 3 alebo § 22 ods. 2 alebo ods. 3 pokutu v sume do 1 000 eur; horná hranica pokuty sa zvyšuje na desaťnásobok, ak oprávnená právnická osoba opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej jej už bola uložená pokuta ministerstvom počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
(2)
Orgán kontroly podľa § 26 uloží predávajúcemu alebo tretej osobe, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, za porušenie povinnosti podľa § 15 ods. 2 alebo ods. 3 pokutu od 500 eur do 10 000 eur; horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorá bola požiadaná o súčinnosť, opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom kontroly počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.
(3)
Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pri určení sumy pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.
(5)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)
Na počítanie lehôt a právnu úpravu zastupovania sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi.
(2)
Na alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania o
a)
žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 5,
b)
vyčiarknutí právnickej osoby zo zoznamu podľa § 7 ods. 2 a 3,
c)
uložení pokuty za správny delikt podľa § 27.
(3)
Proti úkonom subjektu alternatívneho riešenia sporov nie sú prípustné žiadne opravné prostriedky.
§ 29
Prechodné ustanovenie
Orgány alternatívneho riešenia sporov ministerstvo zapíše do zoznamu ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 30
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená g) až k).
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „Prievidzi” nahrádza slovom „Trenčíne”.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;11b) alternatívne riešenie sporov Slovenskou obchodnou inšpekciou sa spravuje osobitným predpisom.11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 5 ods. 3 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktorá vykoná kontrolný nákup podľa § 4 ods. 3 písm. g).“.
5.
V § 5 ods. 7 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. c)“.
6.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
7.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
Čl. III
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 odsek 6 znie:
„(6)
Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.9) Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 10a sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.9)“.
3.
§ 14b sa vypúšťa.
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.
Čl. IV
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 125/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 13 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa osobitného predpisu,12)“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 269/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. i) a § 74 ods. 2 písm. j) sa slovo „mimosúdne“ nahrádza slovom „alternatívne“.
2.
V § 40 ods. 1 a § 57 ods. 5 tretej vete sa slovo „mimosúdneho“ nahrádza slovom „alternatívneho“.
3.
§ 75 vrátane nadpisu znie:
㤠75
Alternatívne riešenie sporov
Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;60a) alternatívne riešenie sporov úradom sa spravuje osobitným predpisom,60a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
Za § 78a sa vkladá § 78b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016
Mimosúdne riešenie sporov podľa § 75, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2016.“.
Čl. VI
Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu,
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal,“.
Čl. VII
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového odberateľa plynu, odberateľa, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) a rozhoduje o uložení sankcie za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v osobitnom predpise.17b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 17c znejú:
„17b)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17c)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.
2.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Alternatívne riešenie sporov
(1)
Koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,17c) je oprávnený predložiť úradu na alternatívne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prevádzkovateľom distribučnej siete, dodávateľom tepla, vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie56) a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
(2)
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje
a)
meno, priezvisko a elektronickú adresu alebo poštovú adresu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, sídlo a elektronickú adresu ak ide o právnickú osobu, ktorá je koncovým odberateľom elektriny, koncovým odberateľom plynu, odberateľom, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľom vody alebo producentom odpadových vôd,
b)
názov a sídlo regulovaného subjektu,
c)
predmet sporu,
d)
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
e)
označenie, čoho sa navrhovateľ domáha.
(3)
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.
(4)
Regulovaný subjekt podľa odseku 1 a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom, odberateľ vody alebo producent odpadových vôd ako účastníci riešenia sporu sú povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie alternatívneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
(5)
Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu alebo márnym uplynutím lehoty podľa odseku 4, ak k uzavretiu dohody nedošlo. Skončenie alternatívneho riešenia sporu z dôvodu márneho uplynutia lehoty úrad oznámi účastníkom sporového konania.
(6)
Na alternatívne riešenie sporov podľa odseku 1 sa nepoužije osobitný predpis.17b)“.
3.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016
Mimosúdne riešenie sporov podľa § 37, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2016.“.
Čl. VIII
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
zmluvu o združenej dodávke plynu, zmluvu o združenej dodávke elektriny, zmluvu o pripojení do distribučnej siete alebo zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy,14)“.
2.
V § 3 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b znejú:
„21a)
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21b)
Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.
3.
Doterajší text prílohy č. 1 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem článku I, čl. II bodov 1, 3 až 7 a čl. III až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 2 k zákonu č. 391/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
3)
§ 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
12)
§ 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 6 ods. 3 písm. d)§ 44 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 241/2012 Z. z.
15)
§ 4 ods. 5 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 1 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
18)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 53 Občianskeho zákonníka, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
21)
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 5 nariadenia č. 524/2013.
23)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 

Kopírovanie obsahu týchto stránok je zakázané.

Všetky uvedené fotografie a popisy v e-shope www.kocikyforbaby.sk majú iba informatívny charakter (ilustračné)Nie vždy musia zodpovedať skutočnosti. Obrázky kočíkov sú iba náhľadové, v skutočnosti môže byť iný dizajn koliesok. Stáva sa, že kolieska sú dodávané podľa aktuálnej ponuky výrobcu. Malé zmeny farieb sú možné, k drobnému skresleniu farieb na fotografiách môže dôjsť digitalizáciou (nasvietením, bleskom z fotoaparátu a pod).

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti KOCIKYFORBABY sú zakázané.